Külkereskedelmi ismeretek

a külkereskedelmi ügylet és a külkereskedelmi szerződés

Akkreditív (okmányos meghitelezés)

Az akkreditív (okmányos meghitelezés) egyike a külkereskedelmi szerződésekben leggyakrabban előírt fizetési feltételeknek. Nagyfokú biztonságot nyújt a vevőnek és az eladónak egyaránt. A külkereskedelmi ügylet kockázatának elhárítása, illetve csökkentése rendszerint egy bizalmi kéz közbeiktatásával oldható meg. Ez általában bank. Bank bekapcsolása adja az akkreditíves fizetési mód lényegét is.

Az akkreditív olyan fizetési mód, ahol valamely bank a vevő megbízásából kötelező ígéretet tesz az eladónak arra, hogy amennyiben az eladó az előírt határidőn belül az előírt okmányokat benyújtja és ezek mindenben megegyeznek az akkreditív feltételeivel úgy:

 • saját maga azonnal fizet, vagy egy megbízott bank közbeiktatásával annak pénztáránál teljesít fizetést,
 • a rá vagy a közbeiktatott bankra címzett váltót elfogadja, illetve felelősséget vállal annak elfogadásáért és esedékességkori megfizetéséért,
 • a megbízóra vagy a meghitelezésben közreműködő más személyre címzett váltót vagy maga megvásárolja, vagy más bank által megvásároltatja.

Az akkreditív fizetési módot az alábbi esetekben alkalmazzák:

 • az eladó és a vevő egymásról szerzett tapasztalatai, információi hiányosak,
 • az egymás iránti bizalom nem kielégítő,
 • a vevő országának politikai, gazdasági helyzete miatt az eladó kockázatai túl nagyok,
 • helyi szokások, vagy állami előírások kívánják meg.

Az akkreditív az eladó és a vevő számára egyaránt előnyös fizetési mód. Az eladónak előnyös, mert:

 • védi az eladót a birtokon kívül kerülés veszélyétől, biztos lehet abban, ha szerződésszerűen szállít, megkapja az ellenértéket,
 • az áru ellenértékét a szállítással kb. egyidőben kapja meg, így likviditását kedvezően befolyásolja,
 • az akkreditív feltételeinek nemzetközileg egységes értelmezése miatt biztonságossá teszi az ellenérték kiegyenlítését.

A vevőnek előnyös, mert:

 • nem kerülhet birtokon kívül, a bank csak akkor fizet az eladónak, ha a szerződésszerű áruszállítást okmányokkal igazolta,
 • kedvező üzleti feltételeket (alacsonyabb ár) tud elérni, ha ezt a fizetési módot ajánlja,
 • az akkreditív egyes változatainál hitelben is hozzájuthat az áruhoz.

A vevőnek a kétségtelen előnyök mellett azonban az alábbiakkal is számolnia kell:

 • pénzét hónapokra leköti a banknál az akkreditív fedezeteként,
 • ha az eladó mégsem tesz eleget a szerződéses kötelezettségének, birtokon kívül ugyan nem kerül, de pénzét hiába kötötte le,
 • a vevőnek nincs lehetősége arra, hogy fizetés előtt az árut ellenőrizze.

Az akkreditíves ügylet létrejötte minimálisan három személy jelenlétét feltételezi. Ezek a következők:

 • A vevő: az adásvételi szerződésben vállalt kötelezettségének megfelelően akkreditívnyitási megbízást ad bankjának, a fedezet egyidejű biztosítása mellett.
 • Az akkreditívet nyitó bank: a rendelkezésre bocsátott fedezet és az akkreditív nyitási megbízás alapján az eladónak levél formában kötelező fizetési ígéretet tesz, megnyitja az akkreditívet. A nyitó bank általában a vevő bankja.
 • Az eladó: az akkreditív kedvezményezettje, akinek a bank fizetést ígér, és az akkreditívnek megfelelő okmányok ellenében fizet.

Az ügylet résztvevőinek köre rendszerint kibővül, a nyitó bank mellett ugyanis más bankok is bekapcsolódhatnak az ügylet lebonyolításába. Ez a második bank általában az eladó bankja, melynek az ügylet során a következő funkciói lehetnek:

 • Avizáló vagy értesítő bank: Az eladó számára megnyugtatóbb, ha az akkreditív megnyitásáról szóló értesítést saját bankja közvetítésével kapja meg. Ilyenkor az avizáló bank csak postás szerepet tölt be, feladata a pontos időbeni okmánytovábbítás.
 • Igazoló vagy megerősítő bank: Az eladó bankját a nyitó bank igazolásra is felkérheti. Az akkreditív igazolása azt jelenti, hogy az eladó bankja a nyitó bank kötelezettségvállalását megerősíti, a maga nevében is határozott kötelezettséget vállal arra, hogy fizet vagy intézvényeket elfogad.
 • Fizető bank: Gyakran előfordul, hogy a nyitó bank egy másik bankot kér fel a fizetési funkciók ellátására. A fizető bank a nyitó bank kinyújtott keze, aki a nyitó bank által rendelkezésre bocsátott fedezetből rendben lévő okmányok esetén kifizeti az okmányok összegét az eladónak.
 • Negociáló bank: A negociáló bank az eladó felkérésére, saját költségére és kockázatára megveszi az eladótól az okmányokat, ezzel átvállalja az eladónak az akkreditívből eredő kötelezettségeit és jogait az adott okmányok értékéig. A negociálás nem azonos a fizetéssel, a negociáló bank ugyanis megelőlegezi az eladónak az akkreditív összegét arra az időre, míg az okmányok ellenében a nyitó bank fizet.

Az okmányos meghitelezés önálló jogügylet. Az akkreditív megnyitása olyan önálló jogviszonyokat hoz létre, amelyek az eladó és a vevő közötti alapügylettől függetlenek. Az áruszállítás és az áru ellenértékének kifizetése ezen fizetési mód esetén elkülönül egymástól, ha a bank az akkreditív nyitásával fizetést ígér, fizetési kötelezettségét az okmányok ellenében akkor is teljesítenie kell, ha a fizetést maga a vevő ellenzi. Az akkreditív szokvány ezt úgy fejezi ki, hogy az akkreditívben részt vevő bankoknak okmányokkal és nem árukkal van dolguk.

Az akkreditívre vonatkozó szokásokat a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara gyűjtötte össze. A nemzetközi gyakorlat az akkreditívnek számos változatát alakította ki, melyek egyik-másik vonásukban eltérnek az alapakkreditívtől. Az akkreditív alaptípusa a következő feltételeket tartalmazza:

 • A megbízó neve, telephelye.
 • A kedvezményezett megnevezése.
 • Az akkreditív visszavonhatósága. Az akkreditív szokvány szerint az "visszavonhatatlan" kifejezés feltüntetése nélkül az akkreditív visszavonhatónak minősül, ezért a külkereskedelmi ügyletkötés szempontjából az akkreditív elengedhetetlen kellékének kell tekinteni a visszavonhatatlanság megjelölését. A bank visszavonhatatlan fizetési ígérete az akkreditívben megjelölt lejárati határidőig érvényes, azt a lejárat előtt visszavonni, feltételeit egyoldalúan módosítani nem lehet.
 • Az akkreditív lejárata: a bank csak a megjelölt lejárati határidőig kötelezhető fizetésre, ezért az eladónak az okmányokat addig el kell hozzá juttatnia.
 • A szállítási határidő: az akkreditív nem feltétlenül jelöl meg a lejárat napja mellett külön szállítási határidőt is. Amennyiben az akkreditív külön szállítási határidőt is feltüntet, úgy az eladónak már az akkreditív kézhezvételekor ellenőrizni kell, hogy a szállítási és a lejárati határidő közötti időtartam elegendő-e az okmányok benyújtásához.
 • Az áru mennyiségének meghatározása.
 • A meghitelezés összege: lehet pontosan, vagy "kb." megjelöléssel.
 • Egységár, általában nem szükséges, csak részszállításnál fontos.
 • A fizetés pénzneme.
 • Részszállítás engedélyezése: külön tiltó megjelölés nélkül az akkreditív megengedi a részszállítást.
 • Átruházhatóság, áttelepíthetőség, oszthatóság: Az átruházás azt jelenti, hogy az eredeti kedvezményezett maga helyett új kedvezményezettet jelölhet meg. Áttelepíthető akkreditív nyitásával a vevő ahhoz is hozzájárul, hogy a fedezet az első fizető banktól másik bankhoz átkerüljön. Osztható az akkreditív, ha egy kedvezményezett helyett több is megjelölhető.
 • Benyújtandó okmányok: a bank fizetési kötelezettség vállalása feltételekhez kötött, nevezetesen az eladó által időben bemutatott valamennyi okmány helyességétől függ. A benyújtandó okmányok körének, fajtájának, példányszámának és az okmányok tartalmának előírása az akkreditív legfontosabb feltételei közé tartozik. A legfontosabb okmányok: kereskedelmi számla, vámszámla, konzuli számla, származási bizonyítvány stb.

Fizetés előtt az okmányokat megvizsgálják. Az okmány-felülvizsgálás az akkreditív kedvezményezettje által benyújtott okmányoknak egymással, az akkreditív feltételeivel, az akkreditív szokványok rendelkezéseivel való egybevetését jelenti. Az okmány-felülvizsgálat eredményeként a bank az okmányokat:

 • elfogadja és fizet, vagy fizetés végett továbbítja azokat,
 • visszautasítja és a fizetést megtagadja,
 • fenntartással átveszi és a nyitó bank döntésétől teszi függővé a fizetést.

Az akkreditív alaptípusa látra szól, készpénzfizetést ígér. Az azonnali fizetést ígérő (alap)típus mellett azonban az akkreditívnek számos típusa alakult ki, pl.:

 • későbbi fizetést ígérő, halasztott fizetésű,
 • váltóelfogadást ígérő,
 • előlegfizetést lehetővé tevő, stb.

tartalom

A külkereskedelmi ügylet szabályozási környezete
· A külkereskedelem állami szabályozása és eszközei
· Kereskedelempolitikai alapelvek
· A külkereskedelem államközi keretei
· A kereskedelmi feltételek standardizálása
A külkereskedelmi ügylet résztvevői
· A külkereskedelmi ügylet résztvevői
· Kereskedőtípusok
· Ügyletszervezés a nemzetközi kereskedelemben
· Egyéb szereplők
A külkereskedelmi ügylet fogalma, típusai
· A külkereskedelmi ügylet fogalma
· A külkereskedelmi ügylet folyamata, befolyásoló tényezői
· A külkereskedelmi ügylettípusok
A külkereskedelmi szerződés előkészítése és létrejövése
· Az ajánlati tevékenység
· A külkereskedelmi szerződés tartalma, létrejötte
Az eladó kötelezettségei az adásvételi szerződésben
· Az áru megnevezése és minősége
· Az áru csomagolása
· Az áru mennyisége
· A szállítási határidő
· Az eladói teljesítést igazoló okmányok
· Fuvarparitás
Az adásvételi ár
· Az ár kialakítása
· Az ár rögzítése az adásvételi szerződésben
Az áru ellenértékének kifizetése
· Fizetési feltétel
· Fizetési eszközök a nemzetközi kereskedelemben
· A váltó
· A csekk
· Az ügylet valutája
Fizetési módok a nemzetközi kereskedelemben
· Előrefizetés
· Akkreditív
· Okmányos beszedvény
· Nyitvaszállítás
· Céghitel
A külkereskedelmi ügylet lebonyolítása – a szerződés teljesítése
· A lebonyolítás folyamatának főbb lépései
· Az áru vámkezelése

lásd még

pénzügyi ismeretek retró infó mesebázis

© 2007-2016 infodoboz.com | Bejelentkezés