Az akkreditív (okmányos meghitelezés) egyike a
külkereskedelmi szerződésekben leggyakrabban előírt fizetési
feltételeknek. Nagyfokú biztonságot nyújt a vevőnek és az eladónak
egyaránt. A külkereskedelmi ügylet kockázatának elhárítása, illetve
csökkentése rendszerint egy bizalmi kéz közbeiktatásával oldható meg.
Ez általában bank. Bank bekapcsolása adja az akkreditíves fizetési mód
lényegét is.

Az akkreditív olyan fizetési mód, ahol valamely bank a vevő
megbízásából kötelező ígéretet tesz az eladónak arra, hogy
amennyiben az eladó az előírt határidőn belül az előírt okmányokat
benyújtja és ezek mindenben megegyeznek az akkreditív feltételeivel
úgy:

 • saját maga azonnal fizet, vagy egy megbízott bank közbeiktatásával
  annak pénztáránál teljesít fizetést,
 • a rá vagy a közbeiktatott bankra címzett váltót elfogadja, illetve
  felelősséget vállal annak elfogadásáért és esedékességkori
  megfizetéséért,
 • a megbízóra vagy a meghitelezésben közreműködő más személyre
  címzett váltót vagy maga megvásárolja, vagy más bank által
  megvásároltatja.

Az akkreditív fizetési módot az alábbi esetekben alkalmazzák:

 • az eladó és a vevő egymásról szerzett tapasztalatai, információi
  hiányosak,
 • az egymás iránti bizalom nem kielégítő,
 • a vevő országának politikai, gazdasági helyzete miatt az eladó
  kockázatai túl nagyok,
 • helyi szokások, vagy állami előírások kívánják meg.

Az akkreditív az eladó és a vevő számára egyaránt előnyös
fizetési mód. Az eladónak előnyös, mert:

 • védi az eladót a birtokon kívül kerülés veszélyétől, biztos
  lehet abban, ha szerződésszerűen szállít, megkapja az
  ellenértéket,
 • az áru ellenértékét a szállítással kb. egyidőben kapja meg,
  így likviditását kedvezően befolyásolja,
 • az akkreditív feltételeinek nemzetközileg egységes értelmezése
  miatt biztonságossá teszi az ellenérték kiegyenlítését.

A vevőnek előnyös, mert:

 • nem kerülhet birtokon kívül, a bank csak akkor fizet az eladónak,
  ha a szerződésszerű áruszállítást okmányokkal igazolta,
 • kedvező üzleti feltételeket (alacsonyabb ár) tud elérni, ha ezt a
  fizetési módot ajánlja,
 • az akkreditív egyes változatainál hitelben is hozzájuthat az
  áruhoz.

A vevőnek a kétségtelen előnyök mellett azonban az alábbiakkal is
számolnia kell:

 • pénzét hónapokra leköti a banknál az akkreditív
  fedezeteként,
 • ha az eladó mégsem tesz eleget a szerződéses kötelezettségének,
  birtokon kívül ugyan nem kerül, de pénzét hiába kötötte le,
 • a vevőnek nincs lehetősége arra, hogy fizetés előtt az árut
  ellenőrizze.

Az akkreditíves ügylet létrejötte minimálisan három személy
jelenlétét feltételezi. Ezek a következők:

 • A vevő: az adásvételi szerződésben vállalt
  kötelezettségének megfelelően akkreditívnyitási megbízást ad
  bankjának, a fedezet egyidejű biztosítása mellett.
 • Az akkreditívet nyitó bank: a rendelkezésre
  bocsátott fedezet és az akkreditív nyitási megbízás alapján az
  eladónak levél formában kötelező fizetési ígéretet tesz,
  megnyitja az akkreditívet. A nyitó bank általában a vevő bankja.
 • Az eladó: az akkreditív kedvezményezettje, akinek a
  bank fizetést ígér, és az akkreditívnek megfelelő okmányok
  ellenében fizet.

Az ügylet résztvevőinek köre rendszerint kibővül, a nyitó bank
mellett ugyanis más bankok is bekapcsolódhatnak az ügylet
lebonyolításába. Ez a második bank általában az eladó bankja, melynek
az ügylet során a következő funkciói lehetnek:

 • Avizáló vagy értesítő bank: Az eladó számára
  megnyugtatóbb, ha az akkreditív megnyitásáról szóló értesítést
  saját bankja közvetítésével kapja meg. Ilyenkor az avizáló bank
  csak postás szerepet tölt be, feladata a pontos időbeni
  okmánytovábbítás.
 • Igazoló vagy megerősítő bank: Az eladó bankját a
  nyitó bank igazolásra is felkérheti. Az akkreditív igazolása azt
  jelenti, hogy az eladó bankja a nyitó bank kötelezettségvállalását
  megerősíti, a maga nevében is határozott kötelezettséget vállal
  arra, hogy fizet vagy intézvényeket elfogad.
 • Fizető bank: Gyakran előfordul, hogy a nyitó bank
  egy másik bankot kér fel a fizetési funkciók ellátására. A fizető
  bank a nyitó bank kinyújtott keze, aki a nyitó bank által
  rendelkezésre bocsátott fedezetből rendben lévő okmányok esetén
  kifizeti az okmányok összegét az eladónak.
 • Negociáló bank: A negociáló bank az eladó
  felkérésére, saját költségére és kockázatára megveszi az
  eladótól az okmányokat, ezzel átvállalja az eladónak az
  akkreditívből eredő kötelezettségeit és jogait az adott okmányok
  értékéig. A negociálás nem azonos a fizetéssel, a negociáló bank
  ugyanis megelőlegezi az eladónak az akkreditív összegét arra az
  időre, míg az okmányok ellenében a nyitó bank fizet.

Az okmányos meghitelezés önálló jogügylet. Az akkreditív
megnyitása olyan önálló jogviszonyokat hoz létre, amelyek az eladó és
a vevő közötti alapügylettől függetlenek. Az áruszállítás és az
áru ellenértékének kifizetése ezen fizetési mód esetén elkülönül
egymástól, ha a bank az akkreditív nyitásával fizetést ígér,
fizetési kötelezettségét az okmányok ellenében akkor is teljesítenie
kell, ha a fizetést maga a vevő ellenzi. Az akkreditív szokvány ezt úgy
fejezi ki, hogy az akkreditívben részt vevő bankoknak okmányokkal és nem
árukkal van dolguk.

Az akkreditívre vonatkozó szokásokat a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara
gyűjtötte össze. A nemzetközi gyakorlat az akkreditívnek számos
változatát alakította ki, melyek egyik-másik vonásukban eltérnek az
alapakkreditívtől. Az akkreditív alaptípusa a következő feltételeket
tartalmazza:

 • A megbízó neve, telephelye.
 • A kedvezményezett megnevezése.
 • Az akkreditív visszavonhatósága. Az akkreditív
  szokvány szerint az “visszavonhatatlan” kifejezés feltüntetése
  nélkül az akkreditív visszavonhatónak minősül, ezért a
  külkereskedelmi ügyletkötés szempontjából az akkreditív
  elengedhetetlen kellékének kell tekinteni a visszavonhatatlanság
  megjelölését. A bank visszavonhatatlan fizetési ígérete az
  akkreditívben megjelölt lejárati határidőig érvényes, azt a
  lejárat előtt visszavonni, feltételeit egyoldalúan módosítani nem
  lehet.
 • Az akkreditív lejárata: a bank csak a megjelölt
  lejárati határidőig kötelezhető fizetésre, ezért az eladónak az
  okmányokat addig el kell hozzá juttatnia.
 • A szállítási határidő: az akkreditív nem
  feltétlenül jelöl meg a lejárat napja mellett külön szállítási
  határidőt is. Amennyiben az akkreditív külön szállítási
  határidőt is feltüntet, úgy az eladónak már az akkreditív
  kézhezvételekor ellenőrizni kell, hogy a szállítási és a lejárati
  határidő közötti időtartam elegendő-e az okmányok
  benyújtásához.
 • Az áru mennyiségének meghatározása.
 • A meghitelezés összege: lehet pontosan, vagy “kb.”
  megjelöléssel.
 • Egységár, általában nem szükséges, csak
  részszállításnál fontos.
 • A fizetés pénzneme.
 • Részszállítás engedélyezése: külön tiltó
  megjelölés nélkül az akkreditív megengedi a részszállítást.
 • Átruházhatóság, áttelepíthetőség,
  oszthatóság:
  Az átruházás azt jelenti, hogy az eredeti
  kedvezményezett maga helyett új kedvezményezettet jelölhet meg.
  Áttelepíthető akkreditív nyitásával a vevő ahhoz is hozzájárul,
  hogy a fedezet az első fizető banktól másik bankhoz átkerüljön.
  Osztható az akkreditív, ha egy kedvezményezett helyett több is
  megjelölhető.
 • Benyújtandó okmányok: a bank fizetési
  kötelezettség vállalása feltételekhez kötött, nevezetesen az
  eladó által időben bemutatott valamennyi okmány helyességétől
  függ. A benyújtandó okmányok körének, fajtájának,
  példányszámának és az okmányok tartalmának előírása az
  akkreditív legfontosabb feltételei közé tartozik. A legfontosabb
  okmányok: kereskedelmi számla, vámszámla, konzuli számla,
  származási bizonyítvány stb.

Fizetés előtt az okmányokat megvizsgálják. Az
okmány-felülvizsgálás az akkreditív kedvezményezettje által
benyújtott okmányoknak egymással, az akkreditív feltételeivel, az
akkreditív szokványok rendelkezéseivel való egybevetését jelenti. Az
okmány-felülvizsgálat eredményeként a bank az okmányokat:

 • elfogadja és fizet, vagy fizetés végett továbbítja azokat,
 • visszautasítja és a fizetést megtagadja,
 • fenntartással átveszi és a nyitó bank döntésétől teszi
  függővé a fizetést.

Az akkreditív alaptípusa látra szól, készpénzfizetést ígér. Az
azonnali fizetést ígérő (alap)típus mellett azonban az akkreditívnek
számos típusa alakult ki, pl.:

 • későbbi fizetést ígérő, halasztott fizetésű,
 • váltóelfogadást ígérő,
 • előlegfizetést lehetővé tevő, stb.