A váltó szigorú alakisághoz kötött fizetési
ígéretet, vagy fizetési felszólítást tartalmazó forgatható
értékpapír. A követelések behajthatóságát a váltójog szigora
biztosítja.

A váltóügylet lebonyolításának résztvevői a
következők:

 • a kibocsátó, a váltó kiállítója, aki a maga nevében fizetést
  ígér, vagy egy másik személyt szólít fel fizetésre,
 • a kedvezményezett, akinek a rendeletére a fizetést teljesíteni
  kell,
 • a címzett (később elfogadó), a kibocsátó által a váltón
  fizetésre kötelezett személy.

A váltóügyletben szereplők köre még a következőkkel
bővülhet ki:

 • az átruházó (forgató), mint váltótulajdonos
  váltókövetelését forgatás útján átruházza,
 • új váltókedvezményezett (forgatmányos), a váltó
  új tulajdonosa, akire a váltót átruházták,
 • váltókezes: aki a váltón külön záradékban
  kezességet vállal a kibocsátóért, elfogadóért, átruházóért; a
  kezes aláírásával ellátott váltó az avalváltó.

A váltónak két fajtája van: az idegen és a saját váltó. Az
idegen váltó fizetési felszólítást tartalmazó
értékpapír, melyben a váltó kibocsátója felszólítja a címzettet,
hogy fizessen a megnevezett kedvezményezettnek. A váltótörvény
értelmében az idegen váltó adósa mindaddig a kibocsátó, amíg a
címzett a váltón tett aláírásával maga is fizetési kötelezettséget
vállal. A váltóadós személyétől függően az idegen váltó ezért
lehet:

 • intézvény; a címzett elfogadói aláírása a
  váltón nem szerepel, váltóadós a kibocsátó.
 • elfogadvány: a címzett aláírásával kötelezi
  magát fizetésre, a váltó főadósa lesz.

A saját váltó tulajdonképpen váltó formájában
kiállított adóslevél, a kiállító arra kötelezi magát, hogy egy
későbbi időpontban a váltó kedvezményezettjének fizetni fog.

A váltó törvényes kellékekkel rendelkezik. A váltótörvény
rendelkezései szerint a fizetési felszólítást, vagy fizetési ígéretet
tartalmazó okirat csak akkor minősül váltónak, ha a következőket
tartalmazza:

 • A váltó szó az okirat szövegében a váltó kiállításának
  nyelvén.
 • Meghatározott pénzösszegre szóló fizetési meghagyás.
 • A fizetésre kötelezett neve.
 • Az esedékesség időpontja. A váltó szólhat:
 • megtekintésre (bemutatáskor fizetendő, de egy éven belül be kell
  mutatni fizetésre),
 • megtekintés után bizonyos időre,
 • kelet után bizonyos időre,
 • határozott napra.
 • A fizetési hely megjelölése. Ha a fizetési hely nem azonos a
  címzett telephelyével úgy telepített váltóról beszélünk.
 • A kedvezményezett neve. Ez mindig csak meghatározott személy lehet.
  Ilyen szempontból bemutatóra szóló váltó nincs, eltérően más
  értékpapíroktól.
 • A kiállítás ideje, helye.
 • A kibocsátó aláírása.

A váltó egyes hiányzó kellékeit utólag is ki lehet tölteni,
(természetesen a váltókövetelés érvényesítése előtt). Az okirat
váltó, ha a következő kellékek elmaradnak:

 • Az esedékesség megjelölése, ilyenkor látra szól.
 • A fizetési hely megjelölése, ilyenkor a címzett neve mellett
  megjelölt hely a fizetés helye.
 • A kiállítás helyének megnevezése, ilyenkor a kibocsátó neve
  melletti hely számít a kiállítás helyének.

A fent leírt váltókellékek mellett egyéb váltókellékek is
szokásosak. Ezek közül a leglényegesebbek:

 • Rendeleti záradék: A “vagy rendeletére” kifejezés
  a kedvezményezett neve mellett szerepelhet, udvariassági formula, e
  nélkül is forgatható a váltó.
 • Negatív rendeleti záradék: a “de nem rendeletére”
  kifejezés a kedvezményezett neve mellett azt jelenti, hogy a
  kibocsátó megtiltja a váltó forgatás útján történő
  átruházását. Átruházás ilyenkor engedményezői
  nyilatkozattal.
 • Effektivitási záradék: arra utal, hogy a váltó
  összegét a kiállítás pénznemében kell kifizetni. E kikötés
  hiányában a váltóadósnak joga van a váltó összegét a fizetési
  hely szerinti hivatalos pénznemben kifizetni.
 • Értesítési záradék: a kibocsátónak
  kötelessége, hogy a váltó kibocsátásáról a címzettet
  értesítse
 • Fedezeti záradék: a fedezet annak a
  kötelezettségvállalásnak az ellenértéke, amelyet a címzett a
  váltóval vállal.
 • Váltó száma: a váltót több azonos példányban
  is kiállíthatják. Minden eredeti példány külön-külön is
  értékpapír. Az egyik eredeti számozott példányra teljesített
  fizetéssel a többi számozott példány érvényét veszti.

A váltó átruházható értékpapír. Jogi szempontból a váltónak,
illetve a benne foglalt követelés átruházásának több módját
különböztetjük meg.

 • Meghatalmazási váltóátruházással
  (inkasszóforgatással) csupán formailag adja át tulajdonosa a váltót
  rendszerint egy banknak, hogy a váltó összegét lejáratkor részére
  szedje be. A tulajdonjogot nem ruházza át.
 • Zálogforgatmány esetén, ha az átruházás
  “értéke zálogául” megjegyzést, vagy az elzálogosításra utaló
  bármely más megjegyzést tartalmaz. A váltóbirtokos a váltóra
  vonatkozó minden jogot gyakorolhat ugyan, de a váltóátruházásnak
  csak olyan hatálya van, mint a meghatalmazási
  váltóátruházásnak.
 • Tulajdoni forgatás útján az értékpapír
  tulajdonosa az értékpapír feletti tulajdonjogát ruházza át az
  értékpapír hátoldalán tett átruházási nyilatkozattal. Két
  fajtája alakult ki, az üres és a teljes forgatás.
 • Üres forgatás esetén a váltó kedvezményezettje a
  váltó hátoldalát minden külön megjegyzés nélkül aláírja, s a
  váltót átadja az új tulajdonosnak. A továbbiakban az üres forgatás
  egyszerű átadással történik. Az utolsó váltóbirtokos az üres
  forgatmányt teljes forgatmánnyá alakítja oly módon, hogy a
  kedvezményezett hátoldali aláírása elé vagy fölé írja a saját
  nevét.
 • Teljes forgatáskor a váltó valamennyi
  tulajdonosváltozása nyomon követhető az új tulajdonosoknak a váltó
  hátoldalán tett átruházási nyilatkozata alapján. A kedvezményezett
  és minden további átruházó aláírja a váltó hátoldalát és
  megnevezi az új tulajdonost is.

A váltóbirtokos a követeléséhez a következő módokon juthat
hozzá:

 • A lejárat előtt leszámítolással. A váltóleszámítolást
  pénzintézetek végzik, a leszámítolási költségekkel és a
  leszámítolási kamattal csökkentett áron megveszik a váltóbirtokos
  követelését. A bankok általában a visszkereseti jog fenntartásával
  diszkontálják a váltót, ez esetben a pénzbefolyás nem végleges a
  leszámítoláskor, véglegessé akkor válik, ha a váltóadós
  lejáratkor a váltó értékét rendben kifizette. (A
  váltóleszámítolást részletesebben lásd a pénzügyi
  ismereteknél.)
 • Fizetéskor a megjelölt esedékességi napon a váltó tulajdonosa
  felkeresi a váltóadóst, aki fizetni köteles. A váltóbirtokos
  részfizetést nem utasíthat vissza, és esedékesség előtt nem
  köteles fizetést elfogadni.

Fizetés megtagadása esetén a váltóbirtokos megtérítési igénnyel
fordulhat bármelyik váltókötelezetthez (kibocsátóhoz, elfogadóhoz,
esetleges kezeshez, átruházókhoz). A fizetés megtagadását közjegyzői
okirattal kell igazolni, ez az óvás. Óvást a fizetést megelőző
időpontban is emelhet a váltóbirtokos, ha:

 • az elfogadást a címzett megtagadta,
 • a címzett fizetéseit megszüntette,
 • a címzett vagyonára vezetett végrehajtás eredménytelen.

A váltókötelezettek a fizetésért egyetemlegesen felelősek, ezért a
váltóbirtokos a sorrendiség betartása nélkül bármely
váltókötelezettől kérheti a váltó összegét.